دسته بندی ها: ضعف های عضلانی و حرکاتی اصلاحی

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

زانوی پرانتزی(هلالی – کمانی ) و حرکات اصلاحی آن

زانوی پرانتزی(هلالی – کمانی ) و حرکات اصلاحی آن
تغییر شکلی که اگر فرد سرپا ایستاده پاهایش را جفت کند
(قوزکهای داخلی به هم بچسبد) کندیل های ران در ناحیه
زانو از هم فاصله دارد و بین دو زانو بصورت () می باشد
و در مراحل پیشرفته پا از ناحیه پاشنه به طرف خارج
و پنجه بطرف داخل متمایل می شود توجه شود وجود
قوسی که در ساق پا در بعضی افراد دیده می شود

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

روش های تقویت عضلات ،بالا بردن استقامت و کارایی دستگاه قلبی- عروقی و تنفسی:

روش های تقویت عضلات ،بالا بردن استقامت و کارایی دستگاه قلبی- عروقی و تنفسی:
بعد از انجام حرکات اصلاحی و بازگشت عضو به حالت اولیه باید عضلات
به حدی تقویت شوند که ضعف (تغییرشکل) دوباره باز نگردد،
یا ضعف دیگریعرض نشود بدین منظور باید تمرینات تقویتی
افزایش قدرت ، استقامت ، …..با در نظر گرفتن حجم عضله
،تغذیه،جنسیت،وضعیت آب هوایی،…..بصورت تدریجی انجام گیرد .

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

چرخش ساق پا به داخل و حرکات اصلاحی آن

چرخش ساق پا به داخل و حرکات اصلاحی آن
استخوان درشت نی و زانو ها بطرف داخل متمایل می شوند
که این چرخش موجب کاهش زاویه پیجش ساق می شود و پاشنه
بطرف خارج چرخیده ودر بیشتر مواقع باعث ایجاد پای صاف می شود
ایورشن واینورشن خیلی ضعیف انجام می گیرد.

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

چرخش انگشتان پا به داخل و حرکات اصلاحی آن

چرخش انگشتان پا به داخل و حرکات اصلاحی آن
تغییر شکلی که در آن انگشتان پا به داخل چرخیده و فرد با انگشتان
چرخیده به داخل راه می رود که احتمال دارد این چرخش از ناحیه
جلو پا یا از ساق و یا از ران باشد.

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

پشت گرد و گود(پشت تابدارـ سویی بک) و حرکات اصلاحی آن

پشت گرد و گود(پشت تابدارـ سویی بک) و حرکات اصلاحی آن
افزایش کایفوز پشتی و اوردوزکمری و جابه جایی لگن
به سمت جلو و قسمت سینه به سمت عقب که موجب
بازشدن ران و خم شدن ستون فقرات در ناحیه پشت
شده و انحنای غیرطبیعی در ناحیه ستون فقرات مشاهده
می شود.

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

پای چنبری (چماغی) و حرکات اصلاحی:

پای چنبری (چماغی) و حرکات اصلاحی:
تغییر شکلی که در آن پا برگشته و فرد روی پشت پا راه می رود
تشخیص:
مشاهده ظاهری:
راه رفتن روی پنجه (همه کسانیکه روی پنجه راه می روند
و دچار این مشکل نیستند)

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

پای چرخیده به داخل و حرکات اصلاحی

پای چرخیده به داخل و حرکات اصلاحی
چرخش پا به داخل موقع راه رفتن
تشخیص:
• تقاطع انگشتان با خط میانی بدن ( انحراف انگشتان به داخل )
• چرخش کشکک به داخل که در اثر چرخش ران به داخل یا
پیچیش ران یا مربوط به بافت های نرم داخل یا خارج می باشد
• عدم تعادل افراد موقع راه رفتن
• نزدیکی انگشتان دو پا موقع راه رفتن و گیر کردن انگشتان

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

پای چرخیده به خارج و حرکات اصلاحی آن

پای چرخیده به خارج و حرکات اصلاحی آن
چرخش پا به خارج موقع راه رفتن (پای چارلی)

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

پای پیچ خورده وحرکات اصلاحی آن

پای پیچ خورده وحرکات اصلاحی آن
انحراف انگشتان و سینه پا به خارج و بالا و نزدیک شدن قوزک
داخلی پا به زمین ، بوجود آمدن انحنای غیر طبیعی بخصوص
در قسمت زردپی آشیل گه در اثر قرار گرفتن استخوان قاپی در عقب
روی استخوان پاشنه و در جلو کنار استخوان پاشنه بوجود می آید.

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

پای پهن و حرکات اصلاحی آن

پای پهن و حرکات اصلاحی آن
صاف شدن واز بین رفتن قوس های عرضی پا
و در نتیجه افزایش فاصله بین انگشتان ، انقباض و خمیدگی
انگشتان ، پهن شدن قسمت جلو پا، افتادگی استخوان های دوم
تا چهارم کف پا و ایجاد پینه در زیر سینه پا (بین انگشت کوچک
و انگشت شست) در نتیجه برخلاف حالت طبیعی که سر استخوان
ها اول و پنجم در قسمت جلو پا تحمل وزن می کنند، سر استخوان های
دوم ، سوم و چهارم نیز متحمل وزن بدن می شوند چرا که در حالت
طبیعی ۵۰ درصد وزن انتقالی به جلو پا توسط قوس عرضی
به دو ۲۵درصد به سر استخوان اول و پنجم تقسیم می شود.