15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

شکم برجسته (شکم آویزان)

شکم برجسته (شکم آویزان)
کشیدگی عضلات شکم افتادگی و برجسته بودن غیر عادی آن
تشخیص:
 تست افتراقی
 مشاهده ظاهری
 استفاده از خط شاقول
 استفاده از صفحه شطرنجی

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

زانوی خمیده و حرکات اصلاحی آن:

زانوی خمیده و حرکات اصلاحی آن:
تغییر شکلی که میزان باز شدگی زانو درآن کتر از ۱۸۰ درجه
است و محور ساق و ران با هم دریک خط قرار نداشته بلکه
با هم زاویه دارند.