18 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

حرکات اصلاحی برای سالمندان در کرج

حرکات اصلاحی برای سالمندان در کرج
سالمندی مرحله ای است که ناگزیر همه ما با آن روبه رو می شویم
با افزایش سالهای عمر بویژه پس از سن 60سالگی اغلب اعمال
فیزیولوژیکی و مکانیکی بدن کاهش پیدا نموده و کارایی قلب و شش
بتدریج سیر نزولی را طی می نماید تحقیقات تازه پزشکی نشان داده
است که پیری زودرس با بی حرکتی تسریع می شود.
خمودگی بدن ناشی از عدم تحرک مهم ترین عامل در ایجاد پیری
زودرس است لذا یکی از مهم ترین روش های آهسته نمودن آهنگ
سالخوردگی ورزش می باشد که هدف از آن ایجاد سازگاری در افراد
مسن ، افزایش سالهای موثر و مولد عمر می باشد.

27 دی 1398 توسط مدیر سایت 1 دیدگاه

حرکات اصلاحی برای سالمندان در کرج

حرکات اصلاحی برای سالمندان در کرج
سالمندی مرحله ای است که ناگزیر همه ما با آن روبه رو می شویم
با افزایش سالهای عمر بویژه پس از سن 60سالگی اغلب اعمال
فیزیولوژیکی و مکانیکی بدن کاهش پیدا نموده و کارایی قلب و شش
بتدریج سیر نزولی را طی می نماید تحقیقات تازه پزشکی نشان داده
است که پیری زودرس با بی حرکتی تسریع می شود.